Pályaorientáció és tanárképzés

Authors

  • Tibor Bors Borbély-Pecze Zsigmond Király Egyetem
  • Csilla Judit Suhajda SZIE GTK

DOI:

https://doi.org/10.3311/ope.166

Abstract

Ez a cikk a pedagógusok pályaorientációban játszott szerepének újradefiniálásához, szakmai felkészítésük újjászervezéséhez szeretne hozzájárulni.A pályaválasztás támogatása mint pedagógiai feladat értelmezése számos tartalmi változáson ment keresztül az elmúlt három évtizedben. A fogalom tartalmának az átalakulása jól nyomon követhető a pályaválasztás, pályaorientáció, majd életpálya-építési kompetenciák elsajátítása és alkalmazása (career education) fogalomváltozásokkal. A tartalmi átalakulás magával hozta a pedagógus feladatainak a változásait is. Rendkívül érdekes, hogy miközben a fogalom tartalma az elmúlt 25-30 évben többször is változott Magyarországon, a pályaválasztás, pályaorientáció gyakorlati alkalmazása és az alkalmazók (tanárok, tanácsadók, pszichológusok, mentorok stb.), a felhasználók (szülők, gyerekek, családok, munkaadók), valamint a megrendelői (szabályozási) oldal várakozásai legtöbbször megmaradtak a fogalom korábbi pályaválasztás, iskolaválasztás értelmezésénél. Részben ebből is következik, hogy a tanárok pályaválasztási-pályaorientációs feladatainak megvalósítása a mai napig zavaros szakmai felkészítésük hiányos, az iskolai gyakorlat pedig szétszabdalt (Borbély-Pecze, 2010, Suhajda, 2014).A tanárképzés várható megújítása során fontos, hogy a statikus szemléletű iskolaválasztás, szakmaválasztás, pályaválasztás helyett a folyamatelvű, a munkaerő-piaci változásokra felkészítő  életpálya-építési kompetenciák elsajátítása és alkalmazása (career education) váljon a pedagógusképzés részéve. Ennek építőelemeit a pedagógusok pályalélektani, pályaismereti és alkalmazott közgazdaságtani felkészítése alkothatja. A pedagógusok szerepkörének kibővítésével együtt érdemes újragondolni a pályaorientációs tanácsadók (career counsellor, adviser) és a tanárok feladatmegosztását.  

Author Biographies

Tibor Bors Borbély-Pecze, Zsigmond Király Egyetem

15 évnyi tapasztalattal rendelkezik az állami munkaügyi szervezetek működtetésében, foglalkoztatáspolitikában és 2004 óta vesz részt óraadóként a magyar felsőoktatásban. Nemzetközileg is aktív pályaorientációs szakértő. A Szakképzési és Oktatási Tanácsadók Pályaorientációs Világszervezetének (IAEVG) elnökségi tagja, a Karrier Tanácsadás és Közpolitikai Értékelés Nemzetközi Központ elnökségi tagja (ICCDPP), a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztályának elnöke. Az Életpálya-tanácsadás magyar nyelvű pályaorientációs szaklap alapító főszerkesztője (2009-2012), 2013-2015 között az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (ELGPN) stratégiai tanácsadója. Mintegy 120 szakcikk szerzője

Csilla Judit Suhajda, SZIE GTK

 

Okleveles emberi erőforrás tanácsadó, jogász, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetének oktatója. Fő kutatási területe a pályaorientáció, a tehetséggondozás, valamint a munkavállalói kompetenciák azonosítása és fejlesztési lehetőségei.

References

Borbély-Pecze Tibor Bors Életút-támogató pályaorientáció. Doktori dolgozat, ELTE PPK, Budapest, 2010.

Borbély-Pecze Tibor Bors Az európai munka-, pálya-, és karrier-tanácsadók kompetencia-rendszereinek áttekintése. Munkaügyi Szemle 53 (4) 76-83 old. 2009.

Czike Bernadett A pedagógus szerep változása. Eötvös József Kiadó, Budapest, 2006.

Csirszka János Pályalélektan.Gondolat, Budapest, 1966.

Európai Unió Tanácsa: A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által kialakított állásfoglalás (2008. november 21.) a pályaorientációnak az egész életen át tartó tanulás stratégiáiba való fokozottabb integrálásáról

Európai Közösségek Bizottsága: A rugalmas biztonság közös elveinek kidolgozása felé:több és jobb munkahely a rugalmasságon és biztonságon keresztül, COM (2007) 359 final

Eurydice-CEDEFOP Tackling Early Leaving from Education and Trainingi n Europe: Strategies, Policies and Measures, Brüsszel, 2014.

Benczédy-Licskó-Rajnai Pályaválasztási felelősök kézikönyve, Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 1971. (korábban Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézet: OPTI)

Nahalka István A közoktatás tartalmi szabályozása. Educatio 2006/1 77-909 old. 2006.

Havas Ottóné, et. al. Mi legyek? 100 szakma. Budapest, Tankönyvkiadó, 1967.

Hooley, Tristram-Watts, A. G. – Andrews, David Teachers and Careers The role of schoolteachersindeliveringcareer and employabilitylearningUniversity of Derby, 2015.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: MKIK Javaslat az MKIK stratégiájára a felnőttképzés területén2010 – 2020, Budapest (é.n.) http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/szakkepzessel-kapcsolatos-dokumentumok-2024

OECD Education at a Glance. Country Note, Paris, 2015.

Országgyűlés Hivatala Kormányprogram Nemzeti Együttműködés Programja (NEP) 2010. május 22. http://www.parlament.hu/irom39/00047/00047.pdf

Ritoók Magda Pályafejlődés - pályafejlődési tanácsadás, ELTE Kiadó, Budapest, 2008.

Suhajda Csilla Judit (2014): A pályaorientációs tevékenység megvalósulása a közoktatásban, In: Havancsák Alexandra - Oláh Ildikó (szerk.2014):Perspektívák a neveléstudományban, PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola. Pécs, 2014. 126-137 p.

Szilágyi Klára- Völgyesy Pál Pályaorientációs foglalkozások tapasztalatai a szakképzésben Szakképzési szemle, 14. Évf. 3. 90-95. old.1998.

Super, Donald (1980) A Life-Span, Life-Space Approach to Career Development, Journal of Vocational Behavior, 16 282-298 (1980)

Tót Éva A világbanki szakképzési modell Educatio 1996/1., 41-48 old. 1996.

Trencsényi László Pedagógusszerepek az általános iskolában, Akadémia Kiadó, Budapest, 1988.

Sweet, Richard Nissinen, Kari Vuorinen, Raimo An analysis of the career development items in PISA 2012 and of their relationship to the characteristics of countries, schools, students and families ELGPN Research PaperNo. 1

Zrinszky László Pedagógus szerepek és változásaik, ELTE, Budapest, 1994.

Völgyesy Pál Pályaismeret, GATE 1995.

évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről

évi C. törvény az Európai Szociális Karta kihirdetéséről

évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

évi 21. törvényerejű rendeletaz emberi képességek kifejlesztése érdekében való pályaválasztási tanácsadásról és szakképzésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1975. évi 60. ülésszakán, 1975. június 23-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről

Downloads

Published

2017-03-16

Issue

Section

Munkaügyi Szemle