A vizuális enthüméma metaforikus ábrázolásmódja

Eszter Deli, Gabriella Németh

Abstract


A klasszikus retorika öt nagy területe közül az inventio foglalkozik az érveléssel, azon belül az enthümémával, míg a kutatók többsége a trópusokat (pl. metafora) az elocutio-ba helyezi. A 21. századi retorika kevésbé szegmentáltan kezeli az érvelő és díszítő funkciókat. Jelen tanulmány az enthüméma és a metafora együttes előfordulását vizsgálja a modern vizuális kultúra képi artefaktumaiban. Az érvelés és stílus, tartalom és forma, forma és gondolati műveletek szorosan összefonódnak a 21. századi vizuális kultúrában. A stílus nemcsak formaként, hanem a kognitív műveletek alakítójaként is funkcionálhat. Az ékesség és szemléletesség eszközei, a trópusok pragmatikai-szemantikai alapokon nyugszanak. Az a tény, hogy a képi enthümémákat gyakran képi metaforák kísérik, megerősíteni látszik ezt a feltevést. Az enthümémát és a metaforát kognitív megközelítésben vizsgálva vetjük fel annak elméleti lehetőségét, hogy a felszíni struktúrákon túl a mélyebb kognitív szinteken összefügg a vizuális enthüméma és a vizuális metafora. 

Among the five major areas of classical rhetoric, inventio deals with reasoning, including enthymemes, while majority of researchers put tropes (eg. metaphors) into elocutio. The 21st century rhetoric, however, treats reasoning and decorating functions in a less segmented way. The present study examines the coexistence of enthymemes and metaphors in the pictorial artifacts of modern visual culture. Arguments and style, content and form, form and thought mechanisms are closely intertwined within the visual culture of the 21st century. Style may function not only as a form, but also as a shaper of cognitive operations. Tools of eloquence and expressiveness, namely the tropes are based on a pragmatic-semantic principle. The fact that pictorial enthymemes are often accompanied by pictorial metaphors seems to confirm this assumption. By examining enthymemes and metaphors with a cognitive approach, we raise the theoretical possibility that beyond surface structures, deeper cognitive levels are associated with visual enthymemes and visual metaphors.


Full Text:

PDF HTML


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.297

Refbacks

  • There are currently no refbacks.