Az életpálya tanácsadás nemzetközi trendje

Nóra Hegyi-Halmos

Abstract


Az egyén életútját, karrierútját számos, tőle független körülmény befolyásolja. A gazdaság szerkezeti átalakulása, a pénzpiac előretörése, a foglalkoztatás csökkenése, a bérek polarizálódása, az általánosan instabil munkaerő-piaci környezet egyre nehezebbé teszi az egyén, de a társadalom számára is az alkalmazkodást. Ilyen társadalmi és gazdasági környezetben fontos feladat lehet az egyént felkészíteni arra, hogy – lehetőségeihez mérten – képes legyen élni az adódó lehetőségekkel, tudjon a körülményeknek megfelelően reagálni, változni és változtatni, saját tanulási útját és karrierútját menedzselni. Az életpálya-építési kompetenciák, vagyis a munka világában való eligazodás, a szakmai pályák ismerete, az álláskeresési készségek, a tanulási utak és képzési lehetőségek ismerete, valamint az önismeret kialakítása és fejlesztése segíthet az egyén számára a nehézségek leküzdésében. A fent leírt kompetenciák megalapozásának és fejlesztésének egyik alappillére lehet az iskolai pályaorientáció.
Az életút-támogató pályaorientáció olyan folyamatként tekint a pályaorientációra, ami az egyént egész életútján át elkíséri, azonban nagyban épít az egyén önálló aktivitására. A modern (Savickas,Lent-Brown-Hackett, Krumboltz, Peterson-Sampson-Reardon-Lenz) és posztmodern elméletek (Bezanson, Brousseau) a régebben született modellek szintézisének is tekinthetőek, melyek közös elemei az életút-szemlélet, az életút során megjelenő döntési helyzetek kiemelése, valamint az életpálya-építés folyamatában az egyén önálló aktivitásának hangsúlyozása. A modern elméletekben megjelenő életpálya szemlélet, kapcsolódva az élethosszig tartó tanulás gondolatához az Európai Unió oktatáspolitikai és foglalkoztatáspolitikai irányelveinek alapgondolatává vált, mint a gazdasági problémák megoldásának egyik eszköze. Az uniós dokumentumokban, (Memorandum 2000, Lisszaboni Stratégia, 2000, Oktatás és Képzés 2010., 2020., Európa 2020., OECD, 2004., 2011) irányelvekben visszatérő elemként jelenik meg a készségek és kulcskompetenciák fejlesztése, az egyénhez alkalmazkodó tanulási igény kielégítése, az innovatív pedagógia, valamint az intézményrendszer rugalmassága, mely elengedhetetlenül fontos az egyéni tanulási utak támogatásának, és a különféle tanulási utakon szerzett kompetenciák elismerésének szempontjából. A szemléletváltás megjelent a nemzeti stratégiák szintjén is, azonban a valódi, hétköznapi gyakorlatban számos ország egyelőre csak javaslatként tekint az uniós ajánlásokra, de azok mindennapi gyakorlatba való beépítése meglehetősen esetleges.

***

An individual’s life and career is influenced by a number of independent factors: the structural transformation of the economy, the rise of the capital market, the decline in employment, the polarization of salaries, and the generally instable labour market environment make adjustment more and more difficult not only for the individual but for society as well. An individual’s career is hardly plannable, the fast changes in circumstances and the need to perform well in multiple roles results in uncertainty and puzzlement. In such a social and economic environment it is important to prepare the individual – taking their opportunities into consideration – to be able to take advantage of arising opportunities, be able to react to circumstances adequately, to be able to change and make changes, and manage their own learning and career paths. Career building competences, that is, the ability to find one’s way in the world of work, knowledge of professions, job search skills, knowledge of learning paths and training opportunities, and self-knowledge development can help individuals overcome difficulties even if we know that career paths have an objective economic definiteness that individuals cannot change. Career guidance in schools can be one of the pillars of founding and developing the above described competences.
Career-supportive guidance sees career guidance as a process that accompanies individuals throughout their lives but builds on the individuals’ autonomous activity to a great extent. Modern (Savickas, Lent-Brown-Hackett, Krumboltz, Peterson-Sampson-Reardon-Lenz) and post-modern theories (Bezanson, Brousseau)can be understood as the synthesis of older models, whose common elements are the life-path approach, highlighting decision-making situations during one’s life, and emphasizing the individual’s independent activity in the process of career building.
The career approach appearing in modern theories, connected to the idea of lifelong learning, became the basic motif in the directives of the European Union’s educational and employment policies as one of the tools of solving economic issues. In European Union documents (Memorandum 2000, Lisbon Strategy, 2000, Education and Training 2010., 2020., Europe 2020., OECD, 2004., 2011) and directives the development of skills and key competences, the fulfilment of leaning needs that accommodate individuals, innovative pedagogy and the flexibility of the system of institutions appear as a recurring motif, which are indispensably important from the point of view of supporting individual learning paths and acknowledging competences gained through different learning paths. The change of attitude appeared on the level of national strategies as well, but a number of countries consider the EU directives to be no more than recommendations in real every-day practice and their implementation is scarce.


Full Text:

HTML PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.3311/ope.235

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments