SZALAY-BEKŐ Máté

Generatív mesterséges intelligencia oktatásának lehetősége középiskolákban

Bevezetés

A mesterséges intelligencia (Artificial Intelligence, AI) hatékonysága és alkalmazása az utóbbi években jelentős mértékben nőtt és továbbra is évről évre egyre nagyobb szerepet játszik a modern technológia és társadalom fejlődésében. Az AI egy sok évtizedes múltra visszatekintő tudományterület (Buzás, 2021), melynek egy modern, formálódó részterületét képzi a generatív AI. Az itt fejlesztett megoldások olyan mesterséges intelligenciára épülő eljárások, amelyek képesek mintákat megtanulni digitális tartalmakban (írott szövegben, hangban, képben, prezentációban, forráskódban) és útmutatások alapján ezekhez karakterisztikájukban hasonló tartalmakat állítanak elő.

Megoszlanak a vélemények abban a tekintetben, hogy mennyire fontos a generatív mesterséges intelligencia, illetve mennyire fogja megváltoztatni a mindennapjainkat (Jovanovic and Campbell, 2022; UNESCO, 2022; Giannini, 2023). Bizonyos szempontból egy túlzott kezdeti lelkesedés, felértékelés (hétköznapi szavakkal: hype, léggömb jelenség) jellemző a területre. Más szempontból viszont kétségkívül már most számos munkahelyen alkalmaznak generált tartalmakat (pl. illusztrációk készítése, összefoglalók írása, programozók munkájának segítése) és a generatív szolgáltatások száma napról napra növekszik. Akármekkora is lesz a jelentőségük a jövőben, a generatív mesterséges intelligenciára épülő szolgáltatások kétségkívül egyre inkább a hétköznapok részévé fognak válni. Emiatt mind a technológiai háttér, mind az alkalmazás limitációinak és etikai vonatkozásainak ismerete fontos lesz a társadalom egyre szélesebb rétegei számára. Úgy is mondhatnánk, ez a tudás bizonyos értelemben az általános műveltség részét fogja képezni. Emiatt fontos átgondolkodnunk, hogy a közoktatásban milyen módon és milyen mélységben jelenhetne meg a generatív mesterséges intelligencia területe. Jelen tanulmány célja, hogy ezt a témát tekintse át és tegyen konkrét javaslatokat a generatív mesterséges intelligencia tantervbe építésére vonatkozóan.

Az 1. ábrán egy elhíresült, az OpenAI által üzemeltetett DALL-E 2 mesterséges intelligencia szolgáltatás által generált kép látható. A „néhány kattintással” létrehozott Théâtre D’opéra Spatial című kép 2022-ben megnyert egy művészeti versenyt 1, ami érthető módon sok művészből felháborodást váltott ki (Roose, 2022), egyúttal széles körben számos érdekes szerzői jogi és etikai kérdést felvetett. Mitől műalkotás egy műalkotás? Műalkotásnak tekinthető-e egy teljes egészében számítógépes program által generált kép? Mi a művész szerepe? Kié a műalkotás? A művészé, aki utasította a programot a kép létrehozására, vagy a cégé, amely a mesterséges intelligencia szolgáltatást létrehozta és üzemelteti? Esetleg azoké a művészeké, akiknek az eredeti képein betanítottuk a mesterséges intelligenciát? Hogyan biztosíthatjuk a művészeti versenyeken az egyenlő feltételeket?

Legalább ennyire érdekes filozófiai és kognitív pszichológiai kérdés, hogy érti-e a mesterséges intelligencia, hogy mit alkot, amikor egy ilyen képet létrehoz? Lát-e absztrakt összefüggéseket, ami alapján értelmezi az utasítást és megrajzolja a képet? Egyáltalán milyen módon tekinthető kreatívnak vagy intelligensnek (ha egyáltalán annak tekinthető) a gép által végzett alkotómunka? Mennyiben más ez, mint az emberi kreativitás és intelligencia?

És persze egy mérnöki beállítottságú emberben egyből felmerülhet a kérdés: hogyan képes a mesterséges intelligencia valami teljesen újat alkotni? Hogy lehet olyan programot írni, ami képpontokat úgy rajzol egymás mellé, hogy abból minden egyes próbálkozásra újabb és újabb, szemmel láthatóan „értelmes” kép álljon elő? Hogy néz ki egy ilyen algoritmus?

1. ábra: A Théâtre D’opéra Spatial című kép, amely 2022-be elnyerte a Colorado State Fair digitális kategóriájának első díját

Opus_2024_1sz_5_Szalay_html_6d09f0eeac10488c

Forrás: A képet a DALL-E 2 generatív mesterséges intelligencia generálta, Jason Allen parancsai alapján. (Roose, 2022)

Tekintve, hogy a generatív mesterséges intelligenciák egyre elterjedtebbek lesznek, a fenti és azokhoz hasonló kérdések minden kíváncsi diák (és tanár) fejében egyre gyakrabban megfordulhatnak. Éppen ezért fontos és időszerű annak a kérdése, hogy mit, milyen mélységben és hogyan lehet megtanítani a középiskolákban a generatív algoritmusokkal kapcsolatban.

A generatív mesterséges intelligencia oktatása

A diákok többsége mostanra már valamilyen formában találkozott generatív AI-ra épülő szolgáltatásokkal és a jövőben ezek valószínűleg még elterjedtebbek lesznek. A technológia olyan gyorsan fejlődik, hogy sok konkrét tananyag igen hamar elavulhat, aktualitását vesztheti. Szintén fontos a diverzifikáció, hiszen a különböző típusú iskolákban tanuló diákok számára eltérő mértékben fontos a generatív AI elmélete és alkalmazása. A fentiekből is látszik, hogy a tananyag felépítése nem triviális, ezért bizonyos alapelveket célszerű előre rögzíteni és szem előtt tartani, amikor a generatív AI-al kapcsolatos tananyagot szeretnénk megtervezni és kidolgozni:

Tananyag elemek: elméleti háttér

A generatív AI algoritmusok kutatása jelenleg is nagyon intenzíven zajlik, a kutatók jelentős áttöréseket értek el az elmúlt években (Dasgupta et al., 2023). Középiskolás szinten nem cél a terület matematikájának mély megértése vagy az alkalmazott implementációk, algoritmikus optimalizációk részletezése. Olyan általános ismeretek megalapozása viszont lehetséges, amelyek akár évtizedek óta jelen vannak a mesterséges intelligenciában és alapjait képzik a mai legtöbb generatív szolgáltatásnak. Ezek az elméleti alapok amellett, hogy jól összeköthetőek több más tantárggyal, elősegítik a technológiai limitációk és alkalmazási lehetőségek mélyebb megértését is.

Az 1. táblázatban összefoglalásra kerülnek a fontosabb fogalmak és elméleti ismeretek, amelyeket célszerű érinteni minden generatív AI-al kapcsolatos tananyagban. A jelen tanulmánynak nem célja a generatív AI elméleti hátterének bemutatása, ezért a szerző ezúton is elnézést kér a témában kevésbé járatos olvasóktól, amiért esetleg az alábbi táblázat nem közérthető. Bővebb magyarázatok érhetőek el a szakirodalomban (Nielsen, 2015; Altrichter et al., 2006; Dasgupta et al., 2023), illetve magyar nyelven, akár középiskolások számára is értelmezhető módon a szerző később megjelenő, a témával foglalkozó szakdolgozatában.

1. táblázat: A generatív AI témakörébe tartozó, középiskolában oktatandó elméleti ismeretek

Témakör

Tartalom

mesterséges intelligencia bevezetés

A mesterséges intelligencia fogalma, a tudomány terület főbb kihívásai, alkalmazási területei és története. A gépi tanulás fogalma.

neurális hálók felépítése

A neurális hálóztatok definíciója, működési elve, hasonlósága a biológiai (agyi) hálókkal. A neurális hálók felépítése (bemeneti, kimeneti és rejtett rétegek, súlyok, gátlás, aktivációs függvény, neuronok). A mély tanulás (deep learning) fogalma. (Nielsen, 2015)

neurális hálók betanítása és használata

Egyszerű neurális hálók működésének szemléltetése. A működés matematikai leírása. A tanítás folyamatának bemutatása, a tanítás és visszacsatolás folyamatának (back propagation) ismertetése. (Nielsen, 2015)

nagy nyelvi modellek működése és szemléltetése

Tartalom generálás neurális hálókkal. Tokenizálás, kódolási megoldások (pl. word embedding, positional encoding, multi-head attention calculation). A kontextus kódolása (conversational prompt injection). Nagy nyelvi modellek tanítása és finomhangolása. (Brown et al., 2020, Dasgupta et al., 2023)

képeket generáló algoritmusok alapelve és néhány kiválasztott algoritmus szemléltetése

Generáló és ellenőrző modellek (generative adversarial networks) használata (Goodfellow et al., 2014), diffúzios modellek (Sohl-Dickstein et al., 2015; Ho et al., 2020) bemutatása, stílus átvitel (neural style transfer) használata (Gatys et al., 2016; Jing et al., 2020).

generatív AI szolgáltatások lehetséges főbb építő köveinek bemutatása

Előfeldolgozás, tokenizáció, nagy nyelvi modellek, kiegészítő funkciók és védelmi mechanizmusok. (Dasgupta et al., 2023)

Tananyag elemek: gyakorlati alkalmazások

A fenti elméleti alapok mellé lehetséges és szükséges gyakorlati tudást is társítani. Ezek egy része általánosan tanítható (pl. prompt engineering, generatív szolgáltatások kipróbálása) valamennyi osztályban. Más része már programozói szaktudást igényel (pl. egyszerű neurális hálók vagy generatív alkalmazások építése) és inkább informatikai vagy matematikai fókuszú szakképzésben / tagozaton / fakultáción, illetve felsőbb (12-13.) évfolyamokon ajánlott.

Tananyag elemek: etikai megfontolások, limitációk

Az elméleti és gyakorlati tudás megszerzése mellett legalább ennyire fontos, hogy a diákok felismerjék a technológiában rejlő veszélyeket és limitációkat. 2021-ben a GPT modell alkotói, a Stanford egyetem kutatói és a mesterséges intelligencia területének más elismert szakértői összeültek, hogy megvitassák a generatív algoritmusok hatását az informatika, a nyelvészet, a filozófia, a kommunikáció és a kiberbiztonság területén (Tamkin et al., 2021). Azóta ezek a kérdések egyre szélesebb körben felmerültek. Számos más fórumon és tanulmányban foglalkoztak a generatív mesterséges intelligencia globális, társadalmi és oktatással kapcsolatos hatásaival (Brown et al., 2020; Jovanovic and Campbell, 2022; Baidoo-Anu and Owusu Ansah, 2023; Hwang and Chen, 2023; Giannini, 2023; UNESCO, 2022; Ha et al., 2023). Akár közvetlenül használjuk ezeket az új generatív szolgáltatásokat, akár közvetve fogyasztunk általuk generált tartalmakat vagy használunk általuk vezérelt megoldásokat, mindenképpen befolyásolni fogják az életünket. Ezekre a befolyásokra a diákjaink jobban tudnak reagálni, ha tudatosítjuk bennük a kapcsolódó kérdéseket és ha megtanulják, hogyan álljanak hozzá a generatív algoritmusok használatához és az így generált tartalmakhoz.

Az alábbiakban pár olyan témakör kerül említésre, amelyeket (a szükséges elméleti ismeretek és gyakorlati feladatok mellett) érdemes kiemelni a generatív mesterséges intelligenciákkal kapcsolatos órákon.

Generatív mesterséges intelligenciák értelmezési készsége

Fontos tudatosítani a diákokban, hogy a jelenlegi mesterséges intelligenciák nem úgy értelmezik a világot, ahogyan egy ember értelmezi. Kiválóan tudnak utánozni és nagyon meggyőzően tudnak válaszolni (Giannini, 2023). Adott esetben (a sok minta tanulásának hatására) megtanulnak mögöttes elveket, amik alapján rendszerezik a válaszukat. De nem tudnak bonyolult logikai következtetéseket levonni és azokat következetesen végigvezetni az általuk generált tartalomban. Biztos, hogy ebben a tekintetben komoly fejlődés várható, de jelenleg a hatalmas számú minta alapján felépített nagy nyelvi modellek alapvetően statisztikai módszerekkel generálják a tartalmakat és nem szintetizálnak úgy, mint az emberi értelem és jellemzően nem mögöttes logikai absztrakciók alapján dolgoznak. Persze fontos azt is megbeszélni és tudatosítani a diákokkal, hogy az értelem és szűkebben az emberi értelem definíciója igen sokrétű. Bizonyos szempontból a generatív algoritmusok megközelítik az emberi értelmet (talán az információ mennyiség, vagy a nyelvek ismeretének tekintetében meg is haladják azt), de más szempontból nagyon is távol állnak tőle (különösen az absztrakt logika, vagy a teljesen új szituációkban való hatékony szereplés tekintetében). Arra kell őket használni, amire ki lettek találva. Jelenleg tartalmat lehet velük generálni, nem pedig logikai feladványokat megoldani, vagy mélyebb kérdéseket megválaszolni.

Pontosság, visszacsatolás, iteratív tartalom fejlesztés

A generatív modelleknél számos esetben láthatjuk, hogy az elsőre generált válasszal (vagy képpel, zenével, stb.) nincs még minden rendben. Vagy rossz irányba indult el az algoritmus (ekkor a kiinduló kérdést kell pontosítanunk), vagy valamelyik megállapítása (vagy valamely részlet a képen, a zenében) nem tökéletes és javításra szorul. Valójában a generatív algoritmusokat iteratív módon kell használni. A mesterséges intelligencia nem fogja észrevenni, ha hibázott. Statisztikailag generál nekünk tartalmat úgy, hogy az mindinkább hasonlítson egy ember által generált tartalomra és közel legyen ahhoz a területhez, amit a kérésünkkel definiáltunk számára. Fontos tudatosítani a diákokban, hogy a mesterséges intelligencia csak egy eszköz. Ha felteszünk neki egy kérdést, nem egy „teljesen megbízható választ” kapunk, nem annyira megbízható forrás, mintha felcsaptunk volna egy lexikont, vagy elolvastunk volna egy olyan tudományos értekezést, ami mögött elmélyült kutatás és komoly lektorálás van. De a generatív mesterséges intelligencia mégis képes hasonló magabiztossággal és hasonló stílusban szöveget generálni, mint egy komoly értekezés. Viszont az általa statisztikailag generált tartalmat mindig szükséges átgondolnunk és ellenőriznünk. (Lim et al., 2023)

Mindig kritikusnak kell lennünk. A generált képen az embernek három keze lehet, vagy hiányozhat az egyik lába (és ezeket néha meglepően nehéz észrevenni, mert a kép úgy van generálva, hogy „hihető” legyen). A generált szövegben megbújhatnak önellentmondások. Vagy gyakoriak lehetnek a felesleges ismétlések, mikor ugyanazt a rövid tartalmat több bekezdésben, többféle módon visszaadja az algoritmus, de a valóságban nem közöl új információt. Ilyenkor újabb és újabb utasításokkal rá kell vezetnünk az algoritmust, hogy javítsa ki a hibáit, vagy esetleg kézzel bele kell nyúlnunk és ki kell javítanunk a digitális tartalmat. Az algoritmus nem fogja megérteni, hogy miért hibázott, különösen, ha egy mélyebb, logikai hibát vétett. De igenis képes rá, hogy a hibás részeket újra megfogalmazza, vagy például újra rajzolja. Az ellenőrzés mindig a mi feladatunk.

Forráselemzés

A generatív algoritmusok nem tudják (technológiájukból adódóan nem is tudhatják), hogy az adott tartalom generálást milyen bemeneti minták alapján teszik. Ez az információ elveszik a neurális hálók tanítása során. Nem fogják megnevezni a forrásaikat, hacsak azért nem, mert azt a forrást általában, statisztikailag gyakran említik az adott kontextusban. De nekünk mindig ellenőrizni kell a forrásokat.

Amellett, hogy a tartalom statisztikai módszerekkel generálódik, nem lehetünk biztosak abban sem, hogy a mesterséges intelligencia tanítása során milyen minőségű adatokat használtak. A ChatGPT alkotói például sok más tartalom mellett a teljes Wikipédiát és további rengeteg, internetről származó cikket és blog bejegyzést is felhasználták. Régi közhely, hogy „csak azért, mert az interneten írják, még nem biztos, hogy igaz”. Azaz amellett, hogy a mesterséges intelligencia nem tudja pontosan visszaadni a betanítására használt adatokat, az is lehet, hogy ezek az adatok eleve pontatlanok is voltak.

Viszont a generatív mesterséges intelligencia igen hihetően írja, amit ír, és arra is fel kell készülnünk, hogy nagyon sok mesterséges intelligencia által generált cikket, blog bejegyzést, reklámot vagy akár komolynak tűnő elemzést olvashatunk majd a későbbiekben. Emiatt ott, ahol igazán fontos a pontosság, még inkább meg kell tanulnunk megbízható forrásokra hagyatkozni. A diákoknak és a tanároknak egyaránt tudatosítaniuk kell, hogy egy dolgozat megírása (akár generálása) a korábbiaknál sokkal gyorsabban megtehető. Viszont a korábbiaknál sokkal több energiát lehet és kell majd fektetni az állításaink alátámasztására, a logikai összefüggések tudatosítására, a szakirodalom tanulmányozására, a források felderítésére.

Szándékos félretájékoztatás és veszélyes kérdések

A generatív algoritmusok képesek valótlan dolgokat állítani. Segítségükkel lehetséges látszólag meggyőzően érvelni kimondottan az emberiségre nézve káros ideológiák mellett. Egy generatív algoritmus képes például fasiszta, vagy anarchista nézőpontból cikkeket, blog bejegyzéseket, beszédeket vagy éppen fórum kommenteket tömegesen generálni, főként, ha eleve ilyen anyagokon tanítjuk be. Képessé tesz minket, hogy gyorsabban, kevesebb energia befektetésével formáljuk a közvéleményt (Brown et al., 2020). Ugyanígy képes kompromittáló fotók, videók vagy hanganyagok generálására, hogy lejárasson valakit. Ez enyhébb esetben használható viccek, vagy diákcsínyek elkövetésére, de ugyanúgy, mint sok ártatlannak tűnő csíny, képes komoly károkat okozni emberek lelkében vagy éppen kerékbe törhet karriereket. Mivel a generatív mesterséges intelligencia még egy új eszköz az emberiség kezében, így nem alakultak ki a használatával kapcsolatos illemszabályok és társadalmi normák. Nagyon fontos megértetni a diákokkal, hogy valótlan tartalmakat előállítani és terjeszteni „nagyon nem menő” és komoly károkat okozhat.

A generatív mesterséges intelligenciára épülő szolgáltatások próbálnak védekezni ez ellen. Próbálják a modellt körbevenni biztonsági szabályokkal. Nem engedik, hogy a felhasználó hozzáférjen a modell bizonyos részeihez. Korlátozzák, hogy nehogy választ kapjon olyan kérdésekre, mint például „hogyan lehet atombombát építeni házilag?”, vagy hogy „indokold meg, miért lapos a Föld!”. De bármilyen felelősségteljesen is próbálják korlátozni a szolgáltatásaikat az üzemeltető cégek, ettől még a generatív mesterséges intelligencia technológiája rossz kezekben lehetőséget teremt mind a hatékony félretájékoztatásra, mind pedig a veszélyes információk terjesztésére. Ugyanezek a problémák felmerültek természetesen a könyvnyomtatás feltalálása után éppúgy, mint az internet elterjedésekor. Mindazonáltal fontos, hogy a diákok elgondolkozzanak ezeken a kérdéseken és felelősségteljesen éljenek a generatív algoritmusok által nyújtott lehetőségekkel (Giannini, 2023).

Adatbiztonság

Igen fontos tudatosítani azt is, hogy a generatív mesterséges intelligencia szolgáltatások folyamatosan tanulnak, ehhez pedig a velünk folytatott interakciókat is felhasználják. Ez egy részről természetes, hiszen a mesterséges intelligenciákat valós életben vett feladatokkal és valós visszajelzésekkel lehet leginkább fejleszteni (hasonlóan az emberi intelligenciához). Más szempontból viszont tudnunk kell, hogy a generatív mesterséges intelligencia szolgáltatást üzemeltető cég vagy állami szerv hozzá tud férni minden interakciónkhoz, amit a szolgáltatás használata során végzünk. Ahogy egy idegennek sem mondanánk el bármit magunkról, úgy igen fontos, hogy ezt a hibát ne kövessük el egy mesterséges intelligenciával folytatott beszélgetés közben sem. Még ha a fejlesztők be is tartják a szükséges adatkezelési, adatbiztonsági és etikai irányelveket (Giannini, 2023), adatszivárgások bármikor történhetnek. Ne számítsunk tehát arra, hogy a gépekkel folytatott beszélgetésünk minden esetben titkos marad.

Szinén fontos tudatosítani, hogy a hatékony, generatív, komplex mesterséges intelligencia szolgáltatások mögött nagyon nagy számítási kapacitás áll, amellyel főként nagy nemzetközi cégek rendelkeznek. Ezeknek az IT cégeknek (pl. Google, Twitter, Facebook, Microsoft) már eddig is komoly lehetősége volt szűrni és bizonyos fokig irányítani a széles rétegeket elérő információkat, ami potenciális kockázatokat hordoz magában. Ez a veszély a generatív mesterséges intelligencia szolgáltatásokkal csak nőni fog (Giannini, 2023). Nem kell összeesküvés elméletekre tanítani a diákokat, de kétségkívül a kritikus gondolkodás és a több eltérő nézőpontú forrásra való támaszkodás egyre fontosabb lesz.

Elfogultság

A generatív algoritmusok éppen annyira elfogultak lehetnek, amennyire a betanításukhoz használt minták elfogultak. Tudjuk, hogy társadalmi csoportok hajlamosak információ buborékok kialakítására az online térben. Hasonló világnézetű emberek hasonlóan látják a világot, hasonló előítéletekkel rendelkeznek. A nagy nyelvi modellek általában interneten elérhető anyagokból tanulnak (Brown et al., 2020), ezért ők is bizonyítottan elfogultak a válaszadásaik során (Schramowski et al., 2021). Viszont, ha jól oktatták őket, akkor nem egyetlen, hanem sok információs buborékot végigjártak tanulás közben, amit kifejezetten előnyünkre is fordíthatunk. Ha vallási, ideológiai, nemi, bőrszín szerinti vagy politikai irányzattal kapcsolatos elfogultságról tanúskodik a generált tartalom, megtehetjük, hogy megkérjük a mesterséges intelligenciát, közelítse meg más szempontból, más válaszoló szemszögéből a kérdést. Ha kialakítunk egy kritikus hozzáállást és tudatosan keressük az elfogultságot a generált tartalomban, akkor ez fejleszteni fogja a gondolkodásunkat és arra ösztönöz minket, hogy ugyanazokat a témákat sok nézőpontból megvizsgáljuk. Ehhez pedig a generatív algoritmusok nagyon nagy segítséget nyújthatnak, mivel ők képesek könnyen nézőpontot váltani, ha kellően nagy mintán tanították be őket.

Ellenőrzés és értékelés

Tekintve, hogy a generikus mesterséges intelligencia témaköre nem része az érettségi követelménynek, a szerző célszerűnek tartja a játékos, érdeklődés felkeltését célzó oktatást. Opcionálisan egy egyszerűbb, tesztszerű, a témát lezáró számonkérés célszerű lehet. Matematikát és informatikát emelt szinten tanuló osztályoknál korábban gyakorolt számítási feladatokat is adhatunk. Emellett szorgalmi ötös osztályzatokkal értékelhetünk minden, a diákok által egyedül vagy csapatban készített gyakorlati alkalmazást, amelyre a diákok láthatóan több órát szántak a szabadidejükből.

A generatív mesterséges intelligencia területe kiválóan alkalmas egyéni vagy csoportos projektfeladatok végzésére, ahol a projekt zárása után értékelhetjük a projekt tervezését, dokumentálását, bemutatását és az előállított tartalmat egyaránt.

Tantervi vonatkozások, javaslatok

Amennyiben a generatív AI oktatásának fontosságával kapcsolatban szakmai egyetértés alakulna ki, a következő lépés értelemszerűen a tananyag illesztése lenne a Nemzeti Alaptantervhez, a kerettantervekhez és a Szakképzés 4.0-hoz köthető tantervi struktúrákhoz. A tananyagot a célcsoport specializációjának függvényében érdemes három részre bontani, ezt szemlélteti a 2. ábra.

2. ábra: A generatív AI tananyagának célcsoport szerinti bontása

Alakzat1

Forrás: saját ábra

Az alábbi, 2. táblázatban javaslatok találhatók a generatív AI témakörével kapcsolatos tudásszintek tantervi definiálására. Formai szempontból a szakképzésben használt Képzési Kimeneti Követelmények szerkezete került követésre, de hasonló módon megadhatók a követelmények és elvárások a Digitális Kultúra kerettanterv, vagy akár a Nemzeti Alaptanterv által alkalmazott formában is.

2. táblázat: Egy lehetséges példa a generatív AI témaköréhez kapcsolódó kimeneti követelmények megfogalmazására

Tananyag mélysége, célcsoport

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

Általános, bevezető és szemléltető jellegű tananyag, valamennyi középiskolás számára. (3-4 tanítási óra)

Képes szövegek és illusztrációk generálására online alkalmazások segítségével. Tud hosszabb szövegből összefoglalót készíteni, vagy adott témában esszé jellegű összefoglalót generálni.

Ismeri a mesterséges intelligencia témakörébe tartozó fontosabb kihívásokat és fogalmakat. Ismeri a neurális hálók felépítését és működési alapelvét. Ismeri a generatív AI működésének alapelveit (nagy nyelvi modellek, kódolás és tanítás). Saját szavaival képes elmagyarázni egyszerű neurális hálók vagy generatív szolgáltatások működését.

Nyitott az új technológiák és szolgáltatások kipróbálása. Kritikus szemmel értelmezi és független forrás segítségével ellenőrzi a generatív AI által létrehozott tartalmat, azt szükség esetén korrigálja. Tisztában van a generatív AI limitációival és használatának etikai vonatkozásaival.

Akár önállóan, akár csapatban használja a mesterséges intelligenciát tartalmak generálására, mindig felelősséget vállal a végeredményért és forrásként pontosan megjelöli a használt szolgáltatást és a felhasználás jellegét, mértékét.

Kiegészítés: informatikát vagy matematikát emelt szinten tanuló diákok számára. (3-6 tanítási óra)

Képes jól definiált szerkezetű neurális hálók implementálására, meghatározott módon való tanítására, tesztelésére és alkalmazására.

Legalább egy, a neurális hálók megvalósításához használt program könyvtárak ismerete. Aktivációs függvények. Tanítási és ellenőrzési módszerek.

Kiegészítés: kreatív művészeti, gazdasági vagy kulturális területeken tanuló diákok számára. (3-6 tanítási óra)

Képes szakszerűen alkalmazni a szakmájához kötődő generatív AI eszközt. Értelmezi a generált tartalmat. Független forrásból ellenőrzi és javítja azt, amennyiben szükséges.

Ismer a szakterületén relevánsan használható generatív AI eszközt.

Szintén fontos kiemelni a generatív AI más tudományterületekkel való összefüggéseit, amelyek komoly lehetőséget adnak tantárgyak összekötésére és a tudás elmélyítésére:

Összefoglalás

A generatív AI oktatása során számos nézőpontot meg kell vizsgálnunk. Bizonyos általános technológiai és felhasználói ismeretek minden diák számára értékesek lehetnek, mivel a generatív AI előreláthatólag egyre inkább részévé fog válni a mindennapoknak, az általános műveltségnek. Kiemelten fontos ebből a szempontból a generatív AI limitációinak ismerete, a kritikus gondolkodás képességének fejlesztése, a generált tartalmak ellenőrzése és a generatív AI etikus használata. Az oktatás során fontos a tananyagot diverzifikálnunk célcsoport szerint, azaz meghatároznunk, hogy mennyiben érinti az adott tanuló csoportot a generatív mesterséges intelligencia akár felhasználói, akár technológiai / programozói szempontból.

A jelen tanulmány konkrét javaslatokat is megfogalmaz a generatív mesterséges intelligenciával kapcsolatos tananyag elemekre, illetve a terület tantervi integrációjára vonatkozóan. Teszi a szerző ezt anélkül, hogy bármilyen módon azt sugallná, hogy a fent vázolt megközelítések lennének az egyedüliek, vagy a legjobbak. A jelen tanulmány azonban talán alkalmat ad további beszélgetésekre és kutatásokra, hiszen a téma fontossága és relevanciája kétségkívül adott. Várhatóan mind hazai, mind nemzetközi szinten egyre többen fognak foglalkozni a generatív mesterséges intelligencia oktatásának kérdésével.

Felhasznált irodalom

1 2022 Colorado State Fair's annual fine art competition

2 Példák jelenleg ingyenesen elérhető, jól használható generatív szolgáltatásokra: szöveg generálás, ChatGPT (https://chat.openai.com); képeket generáló szolgáltatások (https://tinybots.net/artbot , https://hotpot.ai/art-generator); arckép generátor (https://this-person-does-not-exist.com/hu); képek szerkesztése (https://photoeditor.ai/editor , https://tinybots.net/artbot); zene, dalszöveg és énekhang generálása (https://www.riffusion.com/)

3 Online generatív AI szolgáltatások gyűjteménye és rendszerezése: https://theresanaiforthat.com/

4 Ingyenes prompt engineering összefoglaló segédletek: https://digitalstrategies.tuck.dartmouth.edu/wp-content/uploads/2023/04/ChatGPT-Cheat-Sheet.pdf, https://www.kdnuggets.com/publications/sheets/ChatGPT_Cheatsheet_Costa.pdf

5 Egy, a szerző által készített példa számjegyek felismerését végző neurális háló megvalósítás Python programozási nyelven: https://github.com/symat/neural-network-examples/blob/main/digits.py

6 Ha képfelismerő feladatot választunk, célszerű a kép adatokat és az azokat beolvasó függvényeket előkészíteni a diákoknak, mert ezek a metódusok nem kötődnek a tananyaghoz és ezek megvalósítása kevésbé fontos a neurális hálók gyakorlása szempontjából.

7 PyTorch gépi tanulást segítő függvénykönyvtár: https://pytorch.org/

8 Tensorflow gépi tanulást segítő függvénykönyvtár és keretrendszer: https://www.tensorflow.org/

9 Két órás YouTube videó és a kapcsolódó forráskód, Shakespeare színdarab generálásáról PyTorch felhasználásával: https://www.youtube.com/watch?v=kCc8FmEb1nY - Let's build GPT: from scratch, in code, spelled out. - https://github.com/bl0nder/makespeare

10 Shakespeare színdarab generálás, PyTorch felhasználásával: https://github.com/jbxamora/reversenanogpt/tree/main

11 Shakespeare színdarab generálás, Tensorflow felhasználásával: https://www.kaggle.com/code/lonnieqin/shakespeare-play-generation-transformer